Predávajúci: Obchodné meno: JeRMnix s. r. o.

Sídlo: Hlavná 180/123, 951 93 Topoľčianky

IČO: 53 097 483 DIČ: 212 1260 086 IČ DPH: SK212 1260 086

Zápis v registri: okr. súdu Nitra, odd. Sro, vložka 51347/N

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
  1. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

názov a adresa prevádzky: JER Potraviny, Hlavná 180/123, 951 93 Topoľčianky

reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): PaedDr. Jaroslav Mních, PhD. (vedúci) 0903 604 655

  1. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie:
  1. Záručná reklamácia:

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky je potrebné uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia bude vybavená podľa možnosti ihneď (v prípade dokázania opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezchybnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak ani to nie je možné, zoberie chybný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak chyba tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako je prípustné.

  1. Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.:

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

  1. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list v dvoch kópiách, z ktorých jednu kópiu dostane spotrebiteľ, druhú predajca. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že sa reklamácii nevyhovelo, alebo nebola vybavená ihneď, reklamačný list sa vypisuje v troch kópiách – druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.
  1. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2020