Adresa našej webovej stránky je: https://jer.sk

JeRMnix s. r. o. – E-shop a donáška

Tieto pravidlá ochrany súkromia a cookies stanovujú podmienky ochrany súkromia osôb využívajúcich službu „E-shop a donáška JeRMnix s. r. o. “, pričom terminológia nedefinovaná a použitá v týchto pravidlách má rovnaký význam ako terminológia použitá vo všeobecných obchodných podmienkach služby „E-shop a donáška JeRMnix s. r. o. (ďalej len E-shop)“, na ktoré tieto pravidlá ochrany súkromia a cookies nadväzujú.

I. Ochrana osobných údajov

E-shop a donáška JeRMnix s. r. o.

Na základe vašej Registrácie na webovej stránke „www.adspectrum.sk“ a v zmysle § 13 ods. 1 písm. „b“ zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR je spoločnosť JeRMnix s. r. o. , ako prevádzkovateľ, oprávnená spracúvať vaše osobné údaje uvedené vo vašom Účte počas celej doby trvania vášho Účtu, a to na nasledujúci účel:

 • používanie služby E-shop v súlade s jej všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane zaradenia do databázy zákazníkov služby E-shop

Marketingové aktivity v rámci E-shop a donáška JeRMnix s. r. o.

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti JeRMnix s. r. o. , ako prevádzkovateľovi v súlade s § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených vo vašom Účte počas celej doby trvania vášho Účtu, a to na nasledujúci účel:

 • zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou JeRMnix s. r. o.  alebo jej obchodnými partnermi a vykonávanie marketingových prieskumov

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu neurčitú a máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla spoločnosti JeRMnix s. r. o. . V zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracúvane v informačnom systéme „E-shopu“ ako aj na osobné údaje spracúvané v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci E-shopu“

Poučenie:

 • Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť JeRMnix s. r. o.  ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajoch vedených v informačnom systéme „E-shopu“ a v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci E-shopu“, a to v sídle spoločnosti JeRMnix s. r. o.
 • Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti JeRMnix s. r. o. ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 • Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti JeRMnix s. r. o.  prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť JeRMnix s. r. o.
 • V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho Účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované.
 • Spoločnosť JeRMnix s. r. o.  vyhlasuje, že vaše osobné údaje spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Spoločnosť JeRMnix s. r. o.  týmto vyhlasuje, že vaše osobné údaje uvedené vo vašom Účte použije len na vyššie uvedené účely. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou   JeRMnix s. r. o. na službe E-shop, ktorými sú napríklad reklamné agentúry, IT spoločnosti a pod.

II. Súbory „Cookies“

Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá rozoznáva daný súbor cookies. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke rozpoznať zariadenie užívateľa. Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila. Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa počas relácie prehľadávača. Relácia prehľadávača začne, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú na dočasnej báze. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú. Súbory cookies majú rôzne funkcie, ako napr. umožnia Vám efektívnejšiu navigáciu medzi jednotlivými stránkami, pamätajú si Vaše preferencie a vo všeobecnosti zvyšujú komfort užívateľa. Takisto môžu pomôcť zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte on-line zodpovedali lepšie Vám a Vašim záujmom. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na http://www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Súbory Cookies používané na Webovej stránke

Zoznam všetkých súborov cookies, ktoré sa používajú na Webovej stránke, sú začlenené do nižšie uvedených kategórií  a poskytujú podrobnejšie informácie o tom, ktoré súbory cookies používame, prečo ich používame a funkčnosť, ktorú môžete stratiť, ak ich zakážete na svojom zariadení. Chceme Vás uistiť, že na našej Webovej stránke neustále pracujeme na zlepšeniach týkajúcich sa ochrany súkromia a súborov cookies. Používaním Webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť tieto typy súborov cookies.

Kategórie cookies:

 • Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú využívanie služieb, ktoré ste výslovne žiadali. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po Webovej stránke a využívať jej funkcie, ako napr. prístup k zabezpečeným oblastiam Webovej stránky. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, napr. nákupný košík alebo e-faktúra. Na tieto typy súborov cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné, sa súhlas nevyžaduje.

 • Výkonové súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach. Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o tom, ako Zákazník využíva Webovú stránku, napr. ktoré stránky navštevuje Zákazník najčastejšie, a či Zákazníci dostávajú z Webovej stránky chybové správy. Tieto súbory cookies nezhromažďujú údaje, ktoré identifikujú Zákazníka. Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromaždia, sú súhrnné, a preto aj anonymné. Používajú sa len na vylepšenie fungovania Webovej stránky.

 • Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho užívateľského komfortu. Tieto súbory cookies umožnia Webovej stránke si zapamätať Vaše voľby (napr. užívateľské meno, jazyk alebo oblasť, kde sa nachádzate) a poskytujú rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa takisto môžu použiť aj na zapamätanie si zmien, ktoré ste urobili vo veľkosti písma, type písma a iných častí Webovej stránky, ktoré si môžete prispôsobiť. Takisto sa môžu využívať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, ako napr. pozeranie videa alebo komentovanie na blogu. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach.

 • Cielené alebo reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje o Vašich návykoch prehľadávania, aby Vám sprístupnili reklamy podľa Vašich záujmov. Takisto sa používajú na obmedzenie počtu prípadov, kedy reklamu vidíte, ako aj na zistenie efektívnosti danej reklamnej kampane. Zvyčajne ich umiestňujú reklamné siete s našim súhlasom. Pamätajú si, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie zdieľajú s inými subjektmi, ako sú napr. inzerenti. Cielené alebo reklamné súbory cookies budú dosť často prepojené na stránku funkčnosti, ktorú poskytuje daný subjekt.

Behaviorálna reklama a on-line ochrana súkromia


Sprievodcu behaviorálnej reklamy a on-line ochrany súkromia vypracovalo odvetvie internetovej reklamy a môžete si ho pozrieť na stránke www.youronlinechoices.eu. Sprievodca obsahuje vysvetlenia samoregulačnej organizácie Interactive Advertising Bureau, ktoré Vám pomôžu získať väčšiu kontrolu nad zobrazovaním reklám na Vašom zariadení.

Používanie nastavení prehľadávača na spravovanie súborov cookies

Záložka Pomocník (Help) v lište ponuky väčšiny prehľadávačov Vás oboznámi, ako zabrániť Vášmu prehľadávaču, aby prijímal nové súbory cookies, ako dostávať oznámenia, keď prijmete nový súbor cookie a ako deaktivovať všetky súbory cookies. Takisto si môžete deaktivovať alebo vymazať podobné údaje, ktoré prehľadávač používa pre doplnkové moduly, ako napr. súbory cookies flash tým, že zmeníte nastavenie daného doplnkového modulu alebo navštívite webovú stránku daného výrobcu.

Nakoľko súbory cookies vám umožňujú využívať niektoré základné funkcie Webovej stránky, odporúčame Vám, aby ste ich nechali aktívne. Napr. ak zablokujete alebo inak odmietnete súbory cookies, nebudete môcť pridať položky do Vášho nákupného košíka, pokračovať v zaplatení alebo využívať naše produkty a služby, ktoré vyžadujú Vaše prihlásenie. Ak necháte súbory cookies zapnuté, nezabudnite sa vždy odhlásiť, keď používate počítač, na ktorý majú prístup aj iné osoby.